Съвети за жените

Как да се научим да ставате рано сутрин?

Pin
Send
Share
Send
Send


Публикувано от: admin в Моето дете 07.05.2018 Коментари Off on Как да научим детето да става сутрин без никакви проблеми? 108 Преглеждания

Ìíîãèå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî èõ íîâîðîæäåííûå è ãðóäíûå ìàëûøè ïðîñûïàþòñÿ äîâîëüíî ðàíî, â 5-6 ÷àñîâ óòðà. Åù¸ òîëêîì íå ïðîñíóâøèñü, ñîííûå ðîäèòåëè ïûòàþòñÿ óáàþêàòü ñâîåãî ìàëûøà, ÷òîáû îí çàñíóë, òåì ñàìûì ïðèó÷àÿ åãî áîëüøå ñïàòü. ×åðåç äâà– òðè ãîäà, à ìîæåò è áîëüøå, ðîäèòåëè, ïðèó÷èâ ñâîèõ äåòåé äîëãî ñïàòü, íà÷èíàþò ðåçêî òðåáîâàòü îò äåòåé âñòàâàòü ðàííèì óòðîì. Ïðîøëî âðåìÿ, äåòêè óæå ïîäðîñëè è èì íóæíî õîäèòü â ñàäèê èëè âîçìîæíî óæå è â øêîëó.

Ðàííèé ïîäúåì ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì â ëþáîé ñåìüå. Íî ðåáåíêó, ïðèâûêøåìó âñòàâàòü ïîçäíî, ñëîæíî åæåäíåâíî ïðîñûïàòüñÿ ðàííèì óòðîì.  òàêîé ñèòóàöèè ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì ïðèó÷èòü ñâîåãî ìàëûøà âñòàâàòü ïîðàíüøå. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ íåñêîëüêî ñïîñîáîâ, êàê íàó÷èòü ðåáåíêà ðàíî âñòàâàòü ïî óòðàì, êîòîðûå ïîìîãóò áåç ïðîáëåì ïåðåéòè íà íîâûé ðèòì ñíà.

Äëÿ íà÷àëà íóæíî íà÷èíàòü ñ ñåáÿ

Ñîãëàñèòåñü, âåäü âå÷íî ñïåøàùàÿ ìàòü, êîòîðàÿ ñíîâà ïðîñïàëà ïîäú¸ì, íå ñìîæåò ïîäàòü ìàëûøó õîðîøèé íàãëÿäíûé ïðèìåð. Ïîýòîìó ëó÷øå, åñëè ìàìà ñàìà ïåðåñìîòðèò ñâîé ðåæèì äíÿ è ïðèó÷èòñÿ ïîðàíüøå âñòàâàòü ïî óòðàì. Ðåá¸íêó áóäåò ëåã÷å ïðèó÷èòüñÿ ê ðàííèì óòðåííèì ïîäúåìàì è ïóíêòóàëüíîñòè, åñëè â ñåìüå ðîäèòåëè ñàìè âñåãäà âñòàþò ðàíî è ðåäêî îïàçäûâàþò.

Ðîäèòåëè äîëæíû ïðèó÷èòü ñâî¸ äèòÿ âñ¸ ãîòîâèòü ñ âå÷åðà

Äëÿ ýòîãî íà÷íèòå âìåñòå ñ íèì ãîòîâèòü çàðàíåå îäåæäó è âåùè, êîòîðûå íóæíû áóäóò óòðîì è ïðè ýòîì îáñóæäàòü ñ ðåáåíêîì ïðè÷èíó è öåëü ðàííåãî ïîäúåìà. Ðåá¸íîê, êîòîðûé çíàåò, ÷òî çàâòðà åìó ïðåäñòîèò âñòàâàòü ðàíî óòðîì, íå áóäåò òàê ñîïðîòèâëÿòüñÿ è âñòàíåò âîâðåìÿ. Òàêæå âû ìîæåòå ïîäîéòè ê âûáîðó îäåæäû èëè âåùåé â èãðîâîé ôîðìå, îáñóæäàÿ âìåñòå ñ íèì, ÷òî îí íàäåíåò èëè âîçüì¸ò çàâòðà, òåì ñàìûì âû ïîäòîëêíåòå ìàëûøà ê æåëàíèþ âñòàòü ðàíî óòðîì è íàäåòü âûáðàííóþ èì ðàíåå âåùü.

Ïðèó÷èòü ðåáåíêà âñòàâàòü ðàíî ïîìîæåò ëàñêîâîå ïðîáóæäåíèå

Âû íå äîëæíû ðåáåíêà ïîäíèìàòü ñ êðîâàòè àãðåññèâíî èëè æ¸ñòêî, íóæíî áóäèòü åãî íåæíî è ëàñêîâî. Íî ïðè ýòîì íå çàñíèòå âìåñòå ñ ìàëûøîì. Íå ïîääàâàÿñü íà óãîâîðû ðåá¸íêà ïîñïàòü åùå íåìíîæå÷êî, ðàñòîðìîøèòå ñîíþ òðåáîâàòåëüíî è ñïîêîéíî. Áûñòðåå ýòî ñäåëàòü âàì òàêæå ìîæåò ïîìî÷ü ïðèäóìàííàÿ èãðà, ê ïðèìåðó, ÷òåíèå çàÿâëåíèÿ îò èìåíè ëþáîãî ïåðñîíàæà èç ìóëüòôèëüìîâ, êîòîðûå ïîëþáèëèñü ìàëûøó, êîòîðûé ñïåøèò â äåòñêèé ñàäèê ñ ïîäàðêàìè äëÿ äåòèøåê èëè ÷òî-òî ãîòîâèò äëÿ íåãî.

Ñòàðàéòåñü íå óïðåêàòü ñâîèõ äåòåé

 ýòîì ñëó÷àå áóäåò ëó÷øå, åñëè âû íå áóäåòå ðóãàòü ìàëûøà çà òî, ÷òî îí íå ìîæåò ïðîñíóòüñÿ ðàíî. Âðÿä ëè ðåá¸íîê èç «ñîâ¸íêà» ñìîæåò òàê áûñòðî ïåðåñòðîèòüñÿ â «æàâîðîíêà», è â ýòîì íåò åãî âèíû. ×òîáû íàó÷èòü ðåáåíêà ïðîñûïàòüñÿ ðàíî, ïîòðåáóåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ñèëû è òåðïåíèå.

Ñïîñîáû, ïåðå÷èñëåííûå âûøå, äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ íå òîëüêî âðåìÿ îò âðåìåíè, íî è ñòàòü ÷àñòüþ âàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Óäåëÿéòå êàæäûé âå÷åð âíèìàíèå ïîäãîòîâêå ê çàâòðàøíåìó óòðó, íåçàâèñèìî îò òîãî, áóäåòå ëè âû áóäèòü ìàëûøà îäíîòèïíîé èãðîé, íå ïðèäóìûâàÿ ê íåé ðàçëè÷íûõ íîâøåñòâ. Ïðè ýòîì ðåá¸íîê íå áóäåò ÷óâñòâîâàòü äèñêîìôîðòà, åìó äàæå áóäåò ýòî èíòåðåñíî è ñî âðåìåíåì îí ê ýòîìó ïðèó÷èòñÿ.

Åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí, ïî êîòîðûì äåòè ÷àñòî íå ìîãóò ïðèó÷èòüñÿ ðàíî ïðîñûïàòüñÿ

Îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí – ÷àñòîå íåñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íóæíî âñåãäà âñòàâàòü è ëîæèòüñÿ ïðèìåðíî â îäíî è òî æå âðåìÿ, óäåëÿòü çàíÿòèÿì (òðóäó) è îòäûõó îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Âàæíî, ÷òîáû ó ðåá¸íêà áûë ðåæèì äíÿ, òî åñòü íóæíî óäåëÿòü âíèìàíèå òîìó, ñêîëüêî îí ñïèò è êàê îí ïðîâîäèò âñå âðåìÿ äíÿ.

Íà ðåæèì ñíà ìàëûøà è åãî îáùåå ñîñòîÿíèå òàêæå ìîæåò ïîâëèÿòü ïðàâèëüíîå ïèòàíèå. Ïèùà, êîòîðàÿ ïîëíîöåííî íàñûùåííà âèòàìèíàìè è ìèíåðàëàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ îðãàíèçìà ðåáåíêà, ïîìîæåò ëåã÷å ïðèâûêíóòü ê íîâîìó ðèòìó ñíà èëè ðåæèìó äíÿ.

Ïîäúåì â îäíî è òî æå âðåìÿ íå òîëüêî â áóäíèå äíè, íî è â âûõîäíûå, ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïîêàçàòåëåì òîãî, ÷òî ó ðåáåíêà óñòàíîâèëñÿ ïðàâèëüíûé ðåæèì ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ. Óñòàíîâèâ ïðàâèëüíûé ãðàôèê, íå ñòàðàéòåñü ïåðåäåëàòü åãî, íå íóæíî ëîìàòü òî, ÷åãî âû ñ òàêèì òðóäîì äîñòèãëè.

Íå òàê óæ è ïðîñòî íàó÷èòü äåòåé ðàíî ïðîñûïàòüñÿ, íî ñ ëþáîâüþ è òåðïåíèåì âñ¸ ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ. È äàæå òîò, êòî î÷åíü ëþáèò ïîñïàòü, ïîääàñòñÿ íà ðîäèòåëüñêóþ ëþáîâü è ëàñêó è íàó÷èòñÿ âñòàâàòü ïîðàíüøå.

16 тайни за това как да се тренираме рано

 • Събудете се в същото време! Влизане в нов режим - не забравяйте, че сега ще трябва да изберете определен времеви диапазон, в който редовно ще ставате. Ако постоянно "скочи" в часовника (събуждане в 5:00, след това в 7:00, след това в 9:00), в края на краищата, не привиквайте себе си да ставате рано сутринта.
 • Да се ​​научите да ставате рано се препоръчва от много известни и успешни хора, като:

  • Мишел Хаас (Президент на веригата кафенета Starbucks, която е много популярна в САЩ), той се събужда за 4 часа и 30 минути (сутрин) в продължение на 15 години, за да прави бизнес.
  • Лора Вандеркамкоято е експерт в областта на управлението на времето, тя е уверена, че тези, които редовно се събуждат сутрин в ранните часове, могат да изградят успешен бизнес.

 • Барак Обаманастоящият президент на САЩ казва, че по-голямата част от неговия политически успех е свързан с правилния режим на деня, тъй като именно той му е позволил да работи възможно най-продуктивно.
 • Маргарет ТачърТази известна жена надминава командира на Наполеон, който спи 4 часа на ден и твърди, че дълъг сън е престъпление. Маргарет заспа само 3-4 часа на ден, а понякога дори по-малко, тъй като денят й можеше да свърши по всяко време, но започна само в 5:00 с любима програма на радиото на Би Би Си.
 • И кога ще се събудиш сутрин ?!

  Защо детето не иска да се събуди сутрин?

  Преди всичко трябва да разберете от какви причини детето не иска да се събуди сутрин. Може да има няколко:

  • Неспазване на дневния режим или рязката му промяна. По този начин трудностите с пробуждането често се наблюдават в началото на посещението в детска градина или училище и са свързани с факта, че ежедневието се е променило. Така че, вероятно детето не е свикнал да става рано, съответно, и попада по-късно от децата, посещаващи образователни институции. За да се избегнат проблеми, новият режим трябва да се движи постепенно.
  • Променете продължителността на съня. Ако по някаква причина детето ляга навреме, заспива късно или не спи добре, съответно се скъсява периодът на необходимата почивка. С други думи, съществува определен дефицит на сън, който тялото на детето ще се опита да премахне, като увеличи продължителността на сутрешната почивка.
  • Неприятни емоции или очаквания. Ако детето знае, че след пробуждането ще има детска градина или училище, което той не желае да присъства, тогава събуждането ще бъде трудно и тъжно. Също така неприятните емоции могат да причинят процеса на таксите, който включва монотонни рутинни действия.
  • Заболяванията. Ако детето се чувства зле, тялото му е отслабено и той се нуждае от повече почивка, за да се възстанови. Освен това, сложните пробуждания могат да бъдат един от най-ранните признаци на здравословни проблеми. Така че, ако всички изброени причини са изключени, след това наблюдавайте детето и преценете състоянието му: сигурно скоро ще последват и други обезпокоителни прояви.
  • Неправилно хранене. Да, и може да предотврати събуждането. Така че, ако храната е небалансирана, хранителните дефицити могат да причинят недостиг на витамин, един от симптомите на който е сънливост. Също така причината за проблеми със съня и събуждането може да бъде използването на тежка храна през нощта.

  Как да помогнем на детето да се събуди?

  Как да научим детето си да се събуди рано? Необходимо е да действаме сложно, постепенно и търпеливо, а след това резултатите със сигурност ще бъдат положителни. По-долу са основните стъпки по пътя към енергично и бързо събуждане сутрин.

  Правилен дневен режим

  За да предотвратите проблеми със съня и събуждането, задайте определен режим на деня и се придържайте към него. Детето трябва да ляга и да се изправя едновременно. Също толкова важно е правилното хранене и зачитането на пропорциите на активност и почивка (преумората е изключително вредна за тялото и ума на детето).

  Правилен сън

  За да се улесни изкачването, детето трябва да има добър и пълен сън. А за това родителите могат да спазват следните прости правила:

  1. Уверете се, че детето е спокойно вечер и не е развълнувано. За да направите това, премахнете активните игри и живите емоции. Детето може да рисува, преглежда или чете книга с родителите си, да прави моделиране или друга тиха дейност.
  2. Създайте спокойна атмосфера. Опитайте се да говорите по-тихо, затъмнявайте светлината, избягвайте ярки звуци и вълнуващи събития. Стаята трябва да бъде вентилирана и хидратирана. Завеси висят прозорци, затварят вратите. Ако детето се страхува от тъмнината, включете нощната светлина и оставете любимата си играчка в леглото. В допълнение, леглото трябва да бъде удобно.
  3. Не позволявайте на бебето да си ляга късно, в противен случай събуждането най-вероятно ще бъде трудно.
  4. Ако детето се събуди през нощта, разберете причините. Неприятните емоции, преживяни през деня, превъзбуждането, страховете, преумората може да доведе до проблеми със съня. Но децата "лунатици" не трябва да се нарушават, а просто трябва внимателно да върнете детето в леглото.
  5. Разработете ритуал за полагане, включително измиване, лека закуска, четене на книга, прегръдки и други приятни моменти. Но не отлагайте този процес.

  Подходяща подготовка за повдигане

  Така че пробуждането не изглежда толкова неприятно, можете да го облекчите, като се подготвите предварително. Първо, подгответе всички неща, които детето поставя върху сутрата. Ако е необходимо, гладете ги и ги окачете на закачалка, така че да бъдат лесно достъпни и видими. Един ученик може да постави всички учебници, тетрадки и канцеларски материали в раницата си вечерта. С други думи, всичко трябва да е готово, за да може детето да се събуди сутрин, да измие и измие зъбите си и да облече дрехите си, а не бърза да търси дрехи и необходимите учебни пособия.

  Струва си да се подготвим и за самото пробуждане. За да разбере, че детето все още ще трябва да става, обяснете целта на пробуждането. Съсредоточете се върху факта, че е необходимо, за да не закъснеете в училище или детска градина, за да имате време да се съберете и да изглеждате красиви и подредени.

  Правилно пробуждане

  За да накара детето да се събуди без проблеми, създайте условия за енергично пробуждане. За да стане точно така, можете да целунете, прегърнете или гъделичкате детето, след което ще отвори очите ви и ще започне деня с положителни емоции. Говорете внимателно и тихо, опитайте се да покажете нещо интересно, например птица или сняг извън прозореца, цвете, което цъфти на перваза на прозореца или нова кана.

  Можете да развиете ритуал, който ще направи вдигането абсолютно нормално и обичайно. Така че, тя може да се състои от алармен звънец, събуждане, миене и миене на зъбите, зареждане, закуска и такси за училище. Ако всяка сутрин ще бъде спонтанна и бърза, то със сигурност няма да помогне да се събуди.

  Съвет: купи детето на ярък и необичаен будилник, за да събуди това устройство. Но обаждането трябва да е приятно, например, можете да зададете забавна мелодия.

  Полезни съвети за родителите

  И накрая, няколко препоръки към родителите:

  1. Следвайте силата на детето си: тя трябва да бъде полезна и балансирана. Препоръчително е да не давате на детето тежка храна вечер, по-добре е да му предложите чаша кефир или мляко половин час преди лягане.
  2. Колкото е възможно по-често, покажете на детето любов, ласка, грижа, осигурете му подкрепа. Детето трябва да знае какво означава за родителите, а майка и татко със сигурност ще дойдат на помощ и ще ги защитят, ако е необходимо.
  3. Покажете вашия пример, защото ако детето вижда енергични и весели майки и татко в началото на деня, а не зло и сънливо, ще разбере, че тази сутрин е страхотно. И за да консолидираме примера, можете да правите упражнения заедно, да миете лицето си или дори да пеете нахална песен (само за да не се събудят съседите).
  4. Ако едно дете не може да стане бързо, не го обвинявайте за това. Може би проблемите са свързани с особеностите на неговите биологични ритми, с други думи, той е „сова“.

  Търпение към родителите и лесно и приятно събуждане за всички деца!

  Започнете, като започнете със себе си.

  Една майка, която винаги бърза някъде, защото се е просълзила, няма да може да даде добър пример за детето. Мама трябва да преразгледа ежедневието си и да се научи да става от леглото много рано. За бебето ще бъде много по-лесно да свикне с точност, в случай че роднините му рядко закъсняват и винаги стават рано.

  Привързаното събуждане ще ви помогне да научите вашето бебе да стане по-рано

  При никакви обстоятелства не трябва да вдигате детето от леглото твърдо или агресивно, трябва да го събуждате нежно и нежно. Не се поддавайте на убеждението на бебето да спи малко повече, бъдете спокойни, но взискателни. Възможно е да се въведат елементи на играта в този ритуал. Например, шепнеш в ухото си една трошачка: „Е, кой е първият в банята? Да преброим три? "

  Опитайте се да не обвинявате детето.

  Не му се карайте, че не може да се измъкне от леглото рано. Бебето няма да може незабавно да се превърне в „чучулига“, ако преди това беше „бухал“. Това не е негова вина. За да научиш бебето да става рано, се изисква търпение, сила и известно време.

  Изброените по-горе методи трябва да бъдат част от ежедневието ви. Всяка вечер обръщайте внимание на подготовката за утрешната утрин. Свържете въображението и измислете свой собствен уникален ритуал, който ще заинтересува бебето и ще го улесни да се събуди.

  Има няколко причини, които често са основната пречка за ранно изкачване.

  Една от основните причини се счита за често неспазване на дневния режим. Необходимо е да лежите и да ставате по едно и също време, важно е да отделите малко време за почивка и работа. Тя трябва да бъде приблизително съставена от ежедневното ежедневие, което бебето ще следва всеки ден.

  Също така в режим на сън на детето и общото му състояние може да засегне неправилната диета. Важно е храната, консумирана от бебето, да е богата на минерали и витамини. Ястията трябва да бъдат пълни и балансирани. Прегледайте диетата на детето си и ако е необходимо, направете някои корекции.

  Ако детето се събужда през уикенда по едно и също време, както през делничните дни, това е сигурен знак, че той е установил правилния буден и сън режим.

  Разбира се, да научиш детето да се събужда рано сутрин не е лесна задача. Въпреки това, с подкрепата на търпение и любов, вие със сигурност ще можете да постигнете целта си. Дори сънливците, които обичат да спят и спят малко по-дълго, вероятно няма да устоят на вашата нежност, обич и грижа.

  Не забравяйте, че е важно да започнете бебето рано да се надигне известно време преди първото посещение в детската градина. Успех!

  Гледайте видеоклипа: Как да ставаме рано и да се чувстваме свежи (Юли 2021).

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send

  lehighvalleylittleones-com